Mutatie per reserve

Programma 3 Bodem, water en milieu

2018

Reserve Egalisatie Bodemsanering

574

Totaal Onttrekkingen aan reserves

574