Bijstellingen

Onderwerp

Bijstelling verwachte kosten uitkeringen voormalig personeel (WW)

Jaarlijks wordt er €750.000 begroot voor uitkeringen voormalig personeel (WW-kosten). Naar verwachting vallen de WW-kosten lager en komen de kosten naar verwachting eind 2018 uit op maximaal €300.000. Dit komt doordat de provincie in het kader van goed werkgeverschap mensen begeleidt van werk naar werk en er daardoor minder aanspraak wordt gedaan op dit budget. Daarom wordt voorgesteld om deze post in 2018 te verlagen met € 450.000 en dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve Frictiekosten veranderopgave. Bij de jaarrekening 2018 wordt gekeken naar de benodigde middelen en het gebruik van deze bestemmingsreserve.