Totaalbeeld Slotwijziging 2018

Voor u ligt de Slotwijziging 2018. De Slotwijziging is de derde financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de Slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichting in de jaarrekening worden vergroot. De kans op afwijkingen wordt verminderd waardoor er meer nadruk komt op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2018

Ook voor de accountantscontrole is de Slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk op de begrotingsrechtsmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS vallen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.

Totaalbeeld Slotwijziging

2018

Programma 1

Invoering omgevingswet

-500

Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling

-800

Programma 2

Subsidie faunabeheereenheid

0

Recreatie om de stad

565

Agrarisch natuurbeheer

-2.000

Agenda Vitaal Platteland

-11.650

Programma 3

Bodemsanering

574

Programma 4

Investeringsimpuls energietransitie

-400

Kantorenaanpak inpassingsplannen

-130

Business development capaciteit

-100

Cofinancieringsfonds

850

MBO Arbeidsmarkt

-80

Programma 5

Stationsgebied Driebergen-Zeist

-2.903

Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn

-20.000

Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva

-33.000

Kosten OV (voormalig BRU)

-8.200

Programma 6

Programma 7

Overhead

Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel

-450

Totaal

-78.224

Mutaties reserves

Toevoeging reserve projecten Invoering omgevingswet

500

Lagere onttrekking reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling

800

Lagere onttrekking Reserve landelijk gebied

5.691

Toevoeging Reserve Landelijk gebied

7.394

Onttrekking reserve Bodemsanering

-574

Toevoeging reserve projecten Energie Agenda

400

Toevoeging reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen

130

Toevoeging reserve projecten Bussinessdevelopment

100

Onttrekking reserve Cofinanciering

-850

Toevoeging reserve projecten MBO Arbeidsmarkt

80

Lagere onttrekking reserve projecten Driebergen-Zeist

2.903

Toevoeging aan reserve Kapitaallasten Uithoflijn

20.000

Toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

33.000

Toevoeging aan reserve BDU inzake BRU

8.200

Toevoeging aan reserve Frictiekosten personeel

450

Saldo Slotwijziging 2018

0

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na Slotwijziging 2018)

De Slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2018. Uitgangspunt hierbij de is begroting na de Najaarsrapportage 2018.Omdat deze wijziging niet geheel juist was weergegeven is dit overzicht opnieuw opgenomen.  Daarnaast is er één begrotingswijziging door PS goedgekeurd i.v.m. de viering van Koningsdag in Amersfoort. In bijlage 3 wordt een totaal beeld van alle bijstellingen van de begroting in 2018 gegeven.

Begroting na VJR2018

Bijstelling NJR2018

Bijstelling PS Koningsdag 

Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

11.997

0

395

0

0

0

12.392

0

Landelijk gebied

54.595

6.803

440

440

0

0

55.035

7.243

Bodem, water en milieu

24.276

7.042

0

563

0

0

24.276

7.605

Economie en energie

15.028

174

-32

310

0

0

14.996

484

Bereikbaarheid

277.826

151.363

-16.222

2.290

0

0

261.604

153.653

Cultuur en erfgoed

22.728

1.527

-75

375

0

0

22.653

1.902

Bestuur en middelen

14.416

333

-968

0

400

0

13.848

333

Overhead

49.896

7.801

-1.036

0

0

0

48.860

7.801

Totaal programma's en overhead

470.762

175.043

-17.498

3.978

400

0

453.664

179.021

Algemene middelen

730

232.533

0

313

-85

0

645

232.846

Totaal begroting voor reserves

471.492

407.576

-17.498

4.291

315

0

454.309

411.867

Mutaties reserves

38.059

102.149

12.545

-9.198

0

315

50.604

93.266

Totaal

509.551

509.725

-4.953

-4.907

315

315

504.913

505.133

In onderstaand overzicht is het effect van de mutaties uit Slotwijziging 2018 op de totale begroting opgenomen.

Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit

Bijstelling Slotwijziging 

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

12.392

0

-1.300

0

11.092

0

Landelijk gebied

55.035

7.243

-14.150

-1.065

40.885

6.178

Bodem, water en milieu

24.276

7.605

1.011

437

25.287

8.042

Economie en energie

14.996

484

590

450

15.586

934

Bereikbaarheid

261.604

153.653

-31.103

33.000

230.501

186.653

Cultuur en erfgoed

22.653

1.902

0

0

22.653

1.902

Bestuur en middelen

13.848

333

0

0

13.848

333

Overhead

48.860

7.801

-450

0

48.410

7.801

Totaal programma's en overhead

453.664

179.021

-45.402

32.822

408.262

211.843

Algemene middelen

645

232.846

0

0

645

232.846

Totaal begroting voor reserves

454.309

411.867

-45.402

32.822

408.907

444.689

Mutaties reserves

50.604

93.266

70.025

-8.199

120.629

85.067

Totaal

504.913

505.133

24.623

24.623

529.536

529.756