Bijstellingen

Onderwerp

Subsidie faunabeheereenheid

Met de kadernota 2018 is budget beschikbaar gekomen voor de realisatiestrategie natuur. Het budget is volledig op het natuurbeheerbudget begroot. Daarvan is 1 ton is bedoeld voor ophoging van de subsidie aan de faunabeheereenheid. Met deze slotwijziging wordt dit voor 2018 gecorrigeerd. Het betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Landelijk gebied.

Onderwerp

Recreatie om de stad

Diverse projecten zijn vertraagd, zoals inrichting de Rivier door onvoldoende voortgang in de grondruil. De bouwkavels Hollandse IJssel worden pas in 2019 verkocht, door aanvullende eisen t.a.v. de verkoop is de besluitvorming vertraagd. Hierdoor wordt dus minder uitgegeven (€ 500.000) , maar vooral ook minder ontvangen (€1.065.000). Per saldo vraagt dit om een aanvullende onttrekking van € 565.000 uit de reserve Landelijk gebied.

Onderwerp

Agrarisch natuurbeheer

Op agrarisch natuurbeheer wordt in 2018 een onderbesteding van ongeveer 2 mln. verwacht. Dit is een kasritmeverschil, oftewel in latere jaren worden hogere uitgaven verwacht. Oorzaak is dat een groter aandeel door EU subsidie wordt gedekt en de provinciale cofinanciering lager is. Echter het subsidiebudget van de EU is daardoor eerder uitgeput, in de latere jaren zal daardoor de kosten volledig door de provincie worden betaald. De verwachting is dat het saldo meerjarig op 0 uitkomt. Het overschot wordt in de reserve Landelijk gebied opgenomen.

Onderwerp

Agenda Vitaal Platteland

Binnen het programma AVP is in 2018 minder besteed dan voorzien. Belangrijkste oorzaak is dat er in 2018 minder gronden van functie zijn veranderd ten opzichte van de lineaire prognose van 125 ha per jaar. Tot op heden is er in 2018 53 ha gerealiseerd. Daarnaast wordt de aanpak van de vuilstorten Binnenveld doorgeschoven naar 2019, beiden vuilstorten worden tegelijk aangepakt om kosten te besparen. Ook is bij de aanbesteding van de Elster Buitenwaarden enkele maanden vertraging opgelopen, waardoor de meeste kosten pas in 2019 zullen worden gemaakt. In totaal wordt er naar verwachting € 11,65 mln. minder uitgeven. De beperktere realisatie binnen jaarschijf 2018 werkt vooralsnog niet direct door op de lange termijnrealisatie per 2027 (natuuropgave) en de reserve Landelijk Gebied. Door de lagere uitgaven is dekking via de geraamde onttrekking uit de reserve Landelijk gebied niet meer nodig. Daarnaast wordt een deel van de regulier beschikbare middelen nu niet besteed (€ 7.394 mln.) en gestort in de bestemmingsreserve Landelijk gebied.