Bijstellingen

Onderwerp

Kasritmewijziging Investeringsimpuls energietransitie

Voorgesteld wordt om € 400.000 van de beschikbare € 1.500.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019.
Reden daarvoor is dat de geserveerde middelen voor de regionale energie strategieën en de aardgasvrije wijken nog niet zijn aangewend. Daarvoor is zowel in capaciteit als in procesgeld een reservering gemaakt die niet in 2018 zal worden uitgegeven. In 2019 zal het team naar verwachting op sterkte zijn en kunnen de processen ook actief ondersteund worden met deze middelen.

Onderwerp

Kasritmewijziging Kantorenaanpak inpassingsplannen

Voor 2018 werd verwacht werd dat er veel zienswijzen zouden worden ingediend waarvoor externe juridische en economische expertise nodig zou zijn. Dit bleek relatief mee te vallen, maar geeft geen indicatie van de benodigde externe juridische en economische expertise in het kader van de beroepsprocedure die in 2019 gaat lopen. Daarom wordt voorgesteld om € 130.000 van het beschikbare budget van € 357.000 naar 2019 over te boeken via de reserve projecten, onderdeel Kantoor inpassingsplannen.

Onderwerp

Kasritmewijziging Business development capaciteit

Voorgesteld wordt de nog beschikbare € 100.000 voor de ontwikkeling van financierbare business cases voor maatschappelijke opgaven, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019. Het kost meer tijd dan voorzien om - in samenwerking met gemeenten Utrecht, Amersfoort en de EBU – een projectenportefeuille samen te stellen en daarvoor met elkaar de juiste business development op te organiseren.

Onderwerp

Cofinancieringsfonds

Voor 2018 zullen de uitgaven naar verwachting € 1,3 miljoen hoger uitvallen dan het begrote bedrag van € 2,3 miljoen. Dit komt enerzijds door uitbetaling van  bijdragen die in voorgaande jaren verplicht zijn en anderzijds door betaling van nieuwe bijdragen op grond van de verordening Economic Board Utrecht 2016, laatstelijk gewijzigd in maart 2018 (algemeen subsidieplafond van € 9 miljoen tot en met 2019).  Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen bijdragen van € 450.000 van onder andere het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De per saldo hogere lasten ad € 850.000 worden onttrokken (c.q. lagere storting) aan de reserve Cofinanciering.

Onderwerp

Kasritmewijziging MBO Arbeidsmarkt.

We verwachten voor dit jaar nog voor € 60.000 te beschikken via de uitvoeringsverordening aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Overige projecten die in de pijplijn zitten zullen pas in 2019 beschikt kunnen worden. Voorgesteld wordt € 80.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019.