Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

48.860

19.344

48.410

-450

Baten

7.801

1.881

7.801

Saldo van het programma

41.059

17.463

40.609

-450

Mutaties in de reserves

3.664

3.214

-450

Beslag op de algemene middelen

37.395

17.463

37.395

Aanpassing kasritme investeringen Bedrijfsvoering

Investeringen 2018

Categorie 

Bijgestelde

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Huisvestiging Archimedeslaan

A

2.072

667

843

-1.229

Automatisering algemeen

A

1.512

24

1.033

-479

Subtotaal

3.584

691

1.876

-1.708

Categorie A: reeds door PS geaccordeerde investeringen

In de Kadernota 2018 zijn de investeringen van Huisvesting Archimedeslaan en automatisering opwaarts bijgesteld tot € 3.584.000. Om diverse uiteenlopende redenen (marktraadpleging, leveranciersafspraken, contractvorming) zijn Europese aanbestedingen op facilitair en ICT-gebied procedureel later gestart en/of nog niet afgerond. Daarom vindt nu een neerwaartse bijstelling plaats van € 1.708.000.