Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

12.392

4.318

11.092

-1.300

Baten

9

Saldo van het programma

12.392

4.309

11.092

-1.300

Mutaties in de reserves

291

-1.009

-1.300

Beslag op de algemene middelen

12.101

4.309

12.101