2. Begrotingswijziging

Programma / Reserve en onderwerp

Lasten 2018

Baten 2018

Invoering omgevingswet

-500

-

Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling

-800

-

Subsidie faunabeheereenheid

-

-

Recreatie om de stad

-500

1.065

Agrarisch natuurbeheer

-2.000

-

Agenda Vitaal Platteland

-11.650

-

Bodemsanering

1.011

-437

Investeringsimpuls energietransitie

-400

-

Kantorenaanpak inpassingsplannen

-130

Business development capaciteit

-100

Cofinancieringsfonds

1.300

-450

MBO Arbeidsmarkt

-80

Stationsgebied Driebergen-Zeist

-2.903

-

Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn

-20.000

Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva

-33.000

Kosten OV (voormalig BRU)

-8.200

geen wijzigingen

-

-

geen wijzigingen

-

-

Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel

-450

-

Reserve projecten Invoering omgevingswet

500

Reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling

800

Reserve Landelijk gebied

7.394

5.691

Reserve Bodemsanering

-574

Reserve projecten Energie Agenda

400

Reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen

23

107

Reserve projecten Bussinesdevelopment

100

Reserve Cofinanciering

-122

-728

Reserve projecten MBO Arbeidsmarkt

80

Reserve projecten Driebergen-Zeist

2.903

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

20.000

Reserve Mobiliteitsprogramma

33.000

Reserve BDU inzake BRU

8.200

Reserve Frictiekosten personeel

450