1. Begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2018
Wijzigingen Slotwijziging 2018

Progr.

Omschrijving

Bedrag 2018

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

2

Landelijk gebied

-

3

Bodem, water en milieu

3.262.626

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)

3.262.626

4

Economie en energie

48.533

Economic Board Utrecht

48.533

Gemeente Utrecht (doorontwikkeling Expat Center)

200.000

5

Bereikbaarheid

22.433

Gemeente De Ronde Venen

22.433

6

Cultuur en erfgoed

-

7

Bestuur en middelen

-

Totaal

3.433.592

Toelichting

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
In 2017 is subsidie voor waterbodems door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld op een bedrag van € 3.262.626,-. Deze subsidie is uitbetaald aan de provincie en bedoeld voor de sanering van de waterbodem van stortplaats Het Slijk te Maarssen door het hoogheemraadschap.

Hogere exploitatiesubsidie Economic Board Utrecht
Bij de Kadernota 2018 hebben PS middelen beschikbaar gesteld voor het proces om tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) te komen. Per 1 september is een provinciemedewerker die fulltime bij de EBU gedetacheerd was, gestart als verkenner voor de ROM ontwikkeling. Voorgesteld wordt de exploitatiesubsidie 2018 van de EBU te verhogen met een bedrag van € 48.533 zodat EBU deze medewerker kan vervangen en de continuïteit van het werk bij EBU gewaarborgd is.

Doorontwikkeling Expat Center
Gemeenten Utrecht en Amersfoort, provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht willen het huidige expat center doorontwikkelen naar een regionaal Welcome Center voor internationals. Om dit te realiseren worden op korte termijn de openingstijden verruimd en wordt de dienstverlening uitgebreid. Het streven is om op 1 oktober 2019 het nieuwe Welcome Center officieel te kunnen openen. In de tussentijd wordt een organisatiemodel voor de langere termijn ontwikkeld en wordt de financiering voor een periode van minimaal 5 jaar geregeld. Voorgesteld wordt voor de periode tot en met 2019 een bedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve cofinanciering aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht draagt € 160.000 per jaar bij via de financiering van het bestaande expat center. Een regionaal Welcome Center versterkt het vestigingsklimaat voor internationaal talent en internationaal opererende bedrijven en organisaties zoals de European Medicines Agency

Gemeente De Ronde Venen

In 2017 is bestuurlijk is toegezegd dat de provincie 50% zal bijdragen in de kosten van een voetpad naar de OV halte Abcoude. De gemeente heeft ons onlangs de rekening gepresenteerd. De provincie zal € 22.433 bijdragen.