Leeswijzer

De Slotwijziging is de 3e rapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Er zijn alleen technische wijzigingen opgenomen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen. Of aanpassingen in het kasritme via bestemmingsreserves.

Vanwege de lopende controle van de accountant over boekjaar 2017 is het boekjaar 2017 nog niet gesloten. In het financiële systeem kunnen daarom bepaalde boekingen die door het systeem zelf worden gemaakt, nu in 2018 niet worden uitgevoerd. De realisatiecijfers geven daarom op onderdelen geen volledig beeld. Boekingen die plaatsvinden binnen de projectadministratie (een soort sub-administratie binnen het financiële systeem) worden niet zichtbaar op de programma’s.

De slotwijziging sluit af met een aantal bijlagen. In Bijlage 1 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. Bijlage 2 geeft de begrotingswijziging weer. In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin alle begrotingswijzigingen worden weergegeven. Zo is precies te herleiden hoe de oorspronkelijke begroting is aangepast naar de huidige bijgestelde begroting.

De standen voor budgetrealisatie in de Slotwijziging hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel.